Przetargi.pl
Dostawa mrożonek

"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, Gen. F. Rzewuskiego 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
  Gen. F. Rzewuskiego 1
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  REGON: 000288165
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySpółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mrożonek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Zamawiającego.1) Zamówienie obejmuje dostawę wg asortymentu i w ilości wskazanej na formularzu asortymentowo-cenowym stanowiący załącznik nr 2 do swz, przedstawione w nim ilości są ilościami szacunkowymi, faktyczne zapotrzebowania wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zrealizuje zamówienie w co najmniej 60% wartości zawartej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach