Przetargi.pl
Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa serwisowa 9 systemów do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. „CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" ogłasza przetarg

 • Adres: 31016 Kraków, ul. Sławkowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 429 17 93 , fax. 0-12 429 17 93
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"
  ul. Sławkowska
  31016 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 429 17 93, fax. 0-12 429 17 93
  REGON: 35071065000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pnec.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa serwisowa 9 systemów do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. „CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa serwisowa 9 systemów do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. „CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE, który obejmuje: 1.1 dostawę 9 systemów do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej (dalej jako „Systemy pomiarowe”) do lokalizacji określonych w punkcie 1.2 poniżej, 1.2 montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych w następujących lokalizacjach: 1.2.1 Besko (woj. podkarpackie):  Urząd Gminy w Besku, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko  Zespół Szkół w Besku, ul. Kolejowa 54, 38-524 Besko  Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, ul. Starowiejska 99; 38-524 Besko 1.2.2 Raciechowice (woj. małopolskie):  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 32-415 Raciechowice 197  Przedszkole w Czasławiu, 32-415 Czasław 105  Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 1.2.3 Żyraków (woj. podkarpackie):  Zespół Szkół w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 77 (jedynie system monitorowania zużycia energii elektrycznej przez budynek, bez systemu monitorowania ilości zużytej energii cieplnej)  Zespół Szkół w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 115  Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137 1.3 obsługę serwisową Systemów pomiarowych w lokalizacjach określonych w punkcie 1.2 powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wpis do właściwego rejestru albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach