Przetargi.pl
Dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnej przewoźnej stacji do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Haczowie, gmina Haczów.

Wójt Gminy Haczów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-213 Haczów, Haczów 573
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4391002 , fax. 013 4391696
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Haczów
  Haczów 573 573
  36-213 Haczów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4391002, fax. 013 4391696
  REGON: 37044020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.haczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnej przewoźnej stacji do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Haczowie, gmina Haczów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż oraz uruchomienie kompletnej, przewoźnej stacji do odwadniania osadu umieszczonej w kontenerze dla oczyszczalni ścieków w Haczowie,Trześniowie i Wzdowie. 2. Użytkownikiem stacji będzie Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-ściekowej w Haczowie, 3.1.Stan istniejący: Zamawiający do obsługi zamawianego urządzenia posiada: 1) Podwozie do przewozu kontenerów 2) Rurociąg doprowadzający osad ze złączem o średnicy 110mm 3) Zasilanie elektryczne: max 7,5 kW 4) Instalację wodną wystarczającą do przygotowania roztworu polielektrolitu 5) Kanalizację do odbioru ścieków z prasy doprowadzoną do miejsca postoju stacji 6) Projekt budowlany oczyszczalni ścieków do wglądu 3.2.Parametry wyjściowe do obliczenia wielkości prasy: 1) Ilość oczyszczalni : 3 obiekty 2) Sumaryczny przepływ dobowy: ok. 700 m3 ścieków/ dobę ( 150 + 150+ 400 = 700 m3/d 3) Rodzaj osadu: mieszany ( osadnik wstępny Imhoffa + błona ze złoża zraszanego) 4) Uwodnienie osadu: 7 ÷ 10 % s.m. 5) Obecna roczna ilość osadu o zawartości s.m. : 19% - 800 Mg/rok 6) Brak piaskowników na oczyszczalniach 7) Na dwóch małych oczyszczalniach kraty koszowe o prześwicie 12 mm 8) Brak wystarczającej ilości wody czystej do płukania taśmy 3.3. W skład stacji będącej przedmiotem zamówienia wchodzić będzie: a) kompletna prasa taśmowa filtracyjna o wydajności hydraulicznej około 6 m3/h b) stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu c) mikser mechaniczny, dynamiczny do mieszania osadu z polielektrolitem d) przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego e) stacja higienizacji osadu f) przewody rurowe i armatura g) elektryczna szafa zasilająco-sterownicza h) urządzenie do odzysku wody do płukania taśm w prasie i) kontener 4. Wymogi techniczne dotyczące urządzeń Taśmowa prasa hydrauliczna a) wydajność hydrauliczna - 6 m 3/h -powyżej 100 kg s.m./h b) wymagany materiał konstrukcji prasy nośnej prasy : stal nierdzewna o jakości minimum PN 00H18N10 c) ilość taśm filtracyjnych prasy - 2 szt. d) szerokość taśm nie mniejsza niż 800 mm e) regulacja napędu prasy: przetwornik częstotliwości f) pełna obudowa prasy g) konstrukcja samonośna , ustawiana na zintegrowanych podporach ze stali nierdzewnej nie wymagająca fundamentów, h) konstrukcja prasy umożliwiająca swobodną obserwację procesu fluktuacji i odwadniania oraz bezproblemowy dostęp do wszystkich elementów wymagających konserwacji i kontroli bez pomostów obsługowych, i) czas pracy : 1 zmiana w ciągu doby , w zależności od potrzeb j) uzyskanie minimum 18% suchej masy na wyjściu dla osadów powstających na oczyszczalni ścieków. Wskazane jest jednak uzyskanie większego odwodnienia, k) konstrukcja prasy musi zapewnić odprowadzenie odcieków z prasy do istniejącej kanalizacji l) taśma filtracyjna bezstykowa. Jeżeli naciąg taśm filtracyjnych jest pneumatyczny, to w zakresie dostawy należy uwzględnić kompresor bezolejowy Pompa osadu - typ śrubowa - wydajność regulowana w zakresie 2 - 11 m3/h Mikser mechaniczny, dynamiczny -montowany na rurociągu osadu za punktem iniekcji roztworu polielektrolitu, Pompa płucząca taśm filtracyjnych prasy - wielostopniowa wirowa odpowiednia dla proponowanego urządzenia oraz wykorzystywanego ścieku oczyszczonego Filtr wody płuczącej - zapewniające odpowiednią czystość wody płuczącej , którą będzie ściek oczyszczony, - materiał siatki filtracyjnej : stal nierdzewna, Centrala przygotowania polielektrolitu - - zbiornik z PE o pojemności minimum 1000 l. - mieszadło ze stali nierdzewnej, - czujnik poziomu Pompa dozowania polielektrolitu - typ : śrubowa - wydajność regulowana w zakresie 0,25 - 1,2 m3/h Przenośnik osadu odwodnionego z zasypem łączeniowym z prasą - typ ślimakowy - materiał ślimaka: stal ulepszona - materiał koryta i obudowy : stal nierdzewna o jakości minimum PN 00H18N10 - długość:4 m z zastrzeżeniem, że długość przenośnika może się zmienić w zależności od usytuowania prasy do odwadniania - pozycja montażowa : pochylona ( wyrzut osadu odwodnionego na samochód ciężarowy o wysokości burty minimum 2,45 m.) Szafa sterownicza instalacji - sterowanie miejscowe: automatyczne i ręczne, Instalacja do higienizacji odpadu - powinna umożliwiać wykorzystywanie wapna workowanego - gwarantować bezpyłowe opróżnianie worków - być wyposażona w filtr przeciwpyłowy - być wyposażona w ślimakowy dozownik wapna z płynna regulacją obrotów na co najmniej 0,2 m3 wapna oraz mieszacz osadu odwodnionego z wapnem, Wyżej wymienione wyposażenie kompletnej stacji ma umożliwić prawidłowe jej działanie. W przypadku pominięcia przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia , któregokolwiek z elementów prasy niezbędnego do jej prawidłowego funkcjonowania , Wykonawca winien je umieścić w ofercie, dokonując wyceny i wliczając ją w cenę oferty. Kontener wentylowany ( o co najmniej czterokrotnej wymianie powietrza na godzinę) izolowany o konstrukcji metalowej, samonośnej, umożliwiającej zamontowanie wewnątrz urządzeń stacji odwadniania osadu i przystosowany do montażu na podwoziu przyczepy, o wymiarach; 7,5 m x 2,5 m x 2,4 m. 5. Dostawa ma obejmować ( w cenie urządzenia ) ponadto: - dostawę loco Haczów - uruchomienie dostarczonych urządzeń - dokumentację techniczną prasy filtracyjnej i zespołu przygotowania polielektrolitu i higienizacji wapna w języku polskim (DTR) - instrukcję eksploatacji prasy i zespołu przygotowania polielektrolitu i higienizacji wapna w języku polskim. - dokumentację techniczna powykonawczą ustawienia i podłączenia prasy , zespołu przygotowania polielektrolitu i higienizacji wapna zawierającą m.in. - plany ustawienia i sposób mocowania urządzeń w kontenerze - schematów elektrycznych i montażowych -planów orurowania Ponadto po podpisaniu umowy Wykonawca dobierze optymalna dawkę polielektrolitu do odwadniania osadu, przeprowadzi próbę 8-godzinną odwodnienia osadów na dostarczonym urządzeniu oraz przeszkoli w ramach wynagrodzenia przedstawionego w ofercie 5 pracowników Zamawiającego ( Pracowników oczyszczani ścieków), co zostanie potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem itp. 6. Miejsce pochodzenia( wytworzenia) urządzeń: Polska oraz kraje członkowskie UE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 904810002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.haczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach