Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, Kościelna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833552113 , fax. 833552113
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kościelna 136
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 833552113, fax. 833552113
  REGON: 00030648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i transport do siedziby Zamawiającego urządzenia (zwanego dalej „urządzeniem”, „sprzętem”) wraz dodatkowym wyposażeniem oraz z oprogramowaniem oraz jego zainstalowanie i uruchomienie oraz pracami adaptacyjno – dostosowawczymi pomieszczenia Pracowni, szczegółowo opisanych w Zestawieniu parametrów technicznych. 2. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest także do demontażu nieniszczącego tomografu komputerowego Simens Somatom Emotion 16, rok produkcji 2011 znajdującego się w siedzibie Zamawiającego i złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt. 3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie objęte niniejszą umową jest fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, wyprodukowane w 2021r., wolne od wad, kompletne, gotowe do używania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33115000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach