Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w budynkach jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-950 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 52 54 100, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 52 54 100, , fax. -
  REGON: 00102291400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tak, www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w budynkach jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w budynkach jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: 1) Część 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w budynku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37. 2) Część 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w budynku Oddziału Celnego w Iławie przy ul. Lubawskiej 12. 2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Części 1 zamówienia - wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1 do SIWZ), 2) Części 2 zamówienia - wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.2 do SIWZ). 3. W opisie przedmiotu zamówienia określono minimalne wymagane parametry techniczne, warunki, okres trwania gwarancji i obsługi serwisowej. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach. 4. Wymienione w jakiejkolwiek części SIWZ i w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, marki urządzeń nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawcy mają prawo do zaoferowania urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia wydajności, co najmniej identycznej z wydajnością urządzeń i wyrobów wymienionych w Załącznikach od nr 1.1 i 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp obowiązek wykazania równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 5. Dostarczony i zamontowany sprzęt i materiały muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty dostawy, kompletne, nieużywane, nienaprawiane, wolne od wad fizycznych i prawnych. 6. Oferowany sprzęt nie może być produktem end of life (produkt EOL), czyli takim, którego produkcja została już zakończona i został on wycofany z kanału sprzedaży producenta. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach określonych w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ - odpowiednio dla danej części zamówienia. Zamawiający zastrzega, że minimalny, wymagany okres gwarancji wynosi 60 m-cy. 8. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi gwarancyjnej na swój koszt. 9. Zamawiający zastrzega, że w ramach gwarancji należy również uwzględnić niezbędne przeglądy systemu SAP minimum 2 (dwa) razy w roku (lub częściej, jeżeli tak wynika z dokumentacji urządzeń), które nie będą obciążały dodatkowo Zamawiającego, w tym kosztami związanymi z ich wykonywaniem, tj. dojazdu, materiałów, wymiany niezbędnych części, dodania lub zmiany użytkowników, oprogramowania lub zmiany istniejących stref.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla części 1 i 2 – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę należy sporządzić dla części 1 i 2 zamówienia na Formularzu ofertowym – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - wypełnionym i podpisanym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w formie oryginału. 2. Dane techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego, odpowiednio dla danej części zamówienia, tj. dla części 1 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1. do SIWZ, dla części 2 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.2. do SIWZ, - wypełnionym i podpisanym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną