Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. M. Curie - Skłodowskiej 3, Białystok; ul. Obwodowej 2, Zambrów; ul. Jagiellońskiej 4, Wysokie Mazowieckie; ul. Wysokiej 64A, Siemiatycze; ul. Kolejowej 21, Mońki. Zadanie 2: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. Kasztanowej 10, Suwałki; ul. Mickiewicza 6, Łomża; ul. Nowogrodzkiej 60, Łomża; ul. 1 Maja 1, Sejny; demontaż: ul. Mickiewicza 17, Kolno i montaż: ul. Wojska Polskiego 20, Kolno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35240000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach