Przetargi.pl
Dostawa, montaż i konfiguracja multimedialnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 43-225 Wola, Poprzeczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 116 177 , fax. 322 116 354
 • Data zamieszczenia: 2020-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
  Poprzeczna 1
  43-225 Wola, woj. śląskie
  tel. 322 116 177, fax. 322 116 354
  REGON: 00119177500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoiw.miedzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i konfiguracja multimedialnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i konfiguracja wyposażenia dla multimedialnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli (w tym n.in. 20 stanowisk terminalowych + jedno stanowiska dla nauczyciela, drukarkę 3D oraz monitor interaktywny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę urządzeń do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli, ul. Górnicza 47, 43-225 Wola, tel. 32/211-83-96; Poprzez dostawę przedmiotu zamówienia rozumie się także dokonanie odbioru i podpisanie bezuster-kowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. b) montaż dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu i potwierdzeniem jego prawidłowego działania c) konfiguracja dostarczonych urządzeń. d) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wyko-nania przedmiotu umowy tj. atesty, karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji, wszystkie w języku polskim. e) serwis maszyn i urządzeń w okresie gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamó-wienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiega-jących się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo bądź jego kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie udzielone osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach