Przetargi.pl
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85861 Bydgoszcz, ul. Glinki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 498 400
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  ul. Glinki 86
  85861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 498 400
  REGON: 9058537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 6 do SIWZ. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 2. Dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP. Dokumentem tym może być jeden z niżej wymienionych: - certyfikat wydany przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie oraz krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju, - zaświadczenie wydane przez właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, - oświadczenie Wykonawcy. Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 3. Wykaz samochodów posiadających decyzję właściwego organu dopuszczającego pojazdy do przewozu żywności. Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach