Przetargi.pl
dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. St.Wyspiańskiego w Zielonej Górze

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-036 Zielona Góra, ul. St. Wyspiańskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 512 050 , fax. 684 512 051
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
  ul. St. Wyspiańskiego 21
  65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 512 050, fax. 684 512 051
  REGON: 97075155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsois.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. St.Wyspiańskiego w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze CPV – 15100000-9, 15131130-5 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 4 do SIWZ 3. Miejsce dostaw: 1) Wykonawca dostarczać będzie towar do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, przy ul. St. Wyspiańskiego 21 w Zielonej Górze . 2) Odbioru towaru w magazynie Zamawiającego, znajdującym się przy St. Wyspiańskiego 21 w Zielonej Górze dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem odbioru, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3) Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Poszczególne dostawy odbywać się będą partiami wg zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane zgodnie z zamówieniem i w terminie nie dłuższym niż 12-24 godzin licząc od godziny złożenia zamówienia. A w przypadku mięsa w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od zamówienia. 5) Wykonawca wszystkie dostawy realizował będzie codziennie od poniedziałku do piątku od 6.30 do 7.30 6) Dostarczany towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 7) Mięso, wędliny winny być dostarczane świeże.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę : 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ , 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, 4) wypełniona Tabela- wykaz asortymentu stanowiąca załącznik Nr 4 do SIWZ . 3.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy , który złożył ofertę –przekazuje Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zsois.zgora.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 369, 1571 i 1667) , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu . A w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 - do SIWZ, z wyjątkiem przypadku , gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencki w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ( na wezwanie ) , którego oferta została najwyżej oceniona : 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 3.4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom , zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 3.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenie tych Podwykonawców . Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji , zgodnie z art. 36ba ustawy pzp Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie , o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 3.5. Z treści dokumentów i oświadczeń , o których mowa w pkt 3.1 -3.4. SIWZ musi wynikać jednoznacznie , iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. 3.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.3.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , zgodnie z wymaganiami pkt 3.6. SIWZ. 3.8. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: a. Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający, b. Formularz oferty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować odrzuceniem oferty, c. Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie Wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 2 i 3 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach