Przetargi.pl
Dostawa mikrokuwet do badania krwi na hemoglobinometrach wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mikrokuwet do badania krwi na hemoglobinometrach wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w całości lub częściach mikrokuwet do badania krwi na hemoglobinometrach stosowanych przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami. Ilość mikrokuwet do badania krwi na hemoglobinometrach stosowanych przez Zamawiającego oraz zakres niezbędnych materiałów kontrolnych i akcesoriów będących przedmiotem zamówienia określono poniżej. Zadanie nr 1 poz. 1 Czyściki do hemoglobinometrów szt 984 poz. 2 Mikrokuwety do oznaczania hemoglobiny do aparatu HEMO CONTROL* i HEMOCUE* szt 83 000 poz. 3 Krew kontrolna Normal do aparatu do aparatu HEMO CONTROL* i HEMOCUE* szt 72 poz. 4 Krew kontrolna High do aparatu do aparatu HEMO CONTROL* i HEMOCUE* szt 72 poz. 5 Krew kontrolna Low do aparatu do aparatu HEMO CONTROL*i HEMOCUE* szt 72 Zadanie nr 2 poz. 1 Mikrokuwety do aparatu Low Hb Photometer firmy HEMOCUE szt 200 poz. 2 Krew kontrolna o poziomie 1g/l do aparatu Low Hb Photometer firmy HEMOCUE szt 24 poz. 3 Krew kontrolna o poziomie 5g/l do aparatu Low Hb Photometer firmy HEMOCUE szt 24
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach