Przetargi.pl
Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin dla Domu Pomocy Społecz-nej w Wiśniowej Górze

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 95020 Andrespol, Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 132 341 , fax. 422 132 309
 • Data zamieszczenia: 2018-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
  Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56
  95020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 341, fax. 422 132 309
  REGON: 29560400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-wisniowagora.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin dla Domu Pomocy Społecz-nej w Wiśniowej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie : Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) lub posiadają aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.). Warunek zostanie oceniony na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności ( grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia, dysponują wdrożonym i utrzymanym systemem bezpieczeństwa żywności HACCP, i/lub aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, Wypełniony w każdej pozycji Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, Oświadczenie wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, Klauzulę informacyjną z art. 13 ust. RODO, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach