Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 514 215 , fax. 81 751 27 49
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bolesława Leśmiana 4
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 817 514 215, fax. 81 751 27 49
  REGON: 43101087800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mięsa i wędlin. Zadanie podzielone jest na 2 pakiety : Pakiet Nr 1 – Mięso i wędliny wieprzowe, Pakiet Nr 2 – Mięso i wędliny drobiowe. Szczegółowy wykaz artykułów zawarty jest w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Formularz Asortymentowo – Cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach