Przetargi.pl
Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-468 Lublin, Róży Wiatrów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 442 808, , fax. 817 449 785
 • Data zamieszczenia: 2018-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980
  Róży Wiatrów 9
  20-468 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 442 808, , fax. 817 449 785
  REGON: 76740500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp40.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie (mięso, drób i przetwory mięsne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: · W przetargu udział wziąć mogą Wykonawcy, którzy: · Złożą ważną i odpowiednią ofertę oraz oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadania aktualnego zezwolenia Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, posiadania aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie (art. 20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz. U. nr 17, poz. 127), lub decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu zakładu do produkcji i jego kwalifikacji do handlu lub na rynek krajowy, a w przypadku organu kontroli żywności, jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organu Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres działalności-jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach