Przetargi.pl
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: nici chirurgiczne i zestawy do radiofarmaceutyków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków ogłasza przetarg

 • Adres: 31115 Kraków, ul. Garncarska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 231 565 , fax. 012 4231076, 4231565
 • Data zamieszczenia: 2018-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
  ul. Garncarska 11
  31115 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 231 565, fax. 012 4231076, 4231565
  REGON: 28836600035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: nici chirurgiczne i zestawy do radiofarmaceutyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: nici chirurgiczne i zestawy do radiofarmaceutyków w częściach opisanych poniżej w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załączniku nr 1a do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po zamieszczeniu protokołu z otwarcia ofert: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach