Przetargi.pl
Dostawa medycznego sprzetu zużywalnego do wykonywania zabiegów koronarografii

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4735145 , fax. 022 6131992
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2 2
  04-749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4735145, fax. 022 6131992
  REGON: 01066985300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa medycznego sprzetu zużywalnego do wykonywania zabiegów koronarografii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy medycznego sprzętu zużywalnego do wykonywania zabiegów koronarografii dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedemnaście zadań szczegółowo określonych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331117101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mssw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach