Przetargi.pl
Dostawa mebli medycznych, szaf ubraniowych metalowych, wózków inwalidzkich, krzeseł oraz innego wyposażenia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4661086 , fax. 91 4661113
 • Data zamieszczenia: 2016-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4661086, fax. 91 4661113
  REGON: 00028890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli medycznych, szaf ubraniowych metalowych, wózków inwalidzkich, krzeseł oraz innego wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Zadanie nr 1: meble medyczne - Zadanie nr 2: krzesła, kanapy, wieszaki - Zadanie nr 3: szafy ubraniowe metalowe - Zadanie nr 4: wózki inwalidzkie zwane dalej meblami 2. Opis mebli stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry mebli zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (opis przedmiotu zamówienia). 3. Zamawiający wymaga, by oferowane meble w zadaniu nr 1 (poz. IV.8 i IV.10) i w zadaniu nr 4 stanowiły wyrób medyczny i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). 4. Zamawiający wymaga aby meble były fabrycznie nowe, rok produkcji - 2016 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331920002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie: a) w przypadku złożenia ofert na wszystkie zadania: 11 930,00 zł. b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania: - zadanie 1 - 9 300,00 zł; - zadanie 2 - 1 200,00 zł; - zadanie 3 - 1 200,00 zł; - zadanie 4 - 230,00 zł;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy zamówień cząstkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk2-szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach