Przetargi.pl
Dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80958 Gdańsk, ul. Na Stoku
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3023252 , fax. 058 3023962
 • Data zamieszczenia: 2018-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80958 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3023252, fax. 058 3023962
  REGON: 00009289300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.wiw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział 1 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach