Przetargi.pl
Dostawa mebli i wyposażenia dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 764 680 , fax. 122 763 339
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
  Rynek 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 122 764 680, fax. 122 763 339
  REGON: 52392700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaskawina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli i wyposażenia dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Skawinie, Rynek 24, w tym m.in.: krzesła sztaplowane – 58 szt., krzesła z podłokietnikami – 12 szt., taborety – 4 szt., stoły – 27 szt., fotele – 4 szt., sofy – 4 szt., fotele obrotowe – 13 szt., kontenerki – 13 szt., krzesła z miękkim siedziskiem – 6 szt., ławki tapicerowane – 2 szt., komody, regały, stoliki, wieszaki, lustra i inne. Szczegółowy zakres dostawy oraz opis parametrów mebli i wyposażenia przedstawia opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 60 000,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz Oferta, zgodnie z treścią załącznika do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach