Przetargi.pl
Dostawa mebli do pomieszczeń administracyjnych i przestrzeni wspólnych szkoły

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 831 16 23 , fax. 0-22 831 54 63
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie
  ul. Miodowa
  00-246 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 831 16 23, fax. 0-22 831 54 63
  REGON: 15198720000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miodowa.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła muzyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli do pomieszczeń administracyjnych i przestrzeni wspólnych szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, przechowanie i dostawa mebli do pomieszczeń administracyjnych i przestrzeni wspólnych szkoły zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Dodatkowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Meble powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji, być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji; b) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowania wszystkich dostarczonych mebli od dnia podpisania protokołu odbioru do dnia 30.09.2020 r., na własne ryzyko. Koszt przechowywania mebli Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej. Szczegółowe warunki przechowania określone zostały w projekcie umowy zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ. c) po upływie okresu przechowywania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnym transportem, rozładunku i rozpakowania, ustawienia lub montażu mebli we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (nowa siedziba Zamawiającego). d) wypoziomowanie i usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, e) po zakończeniu dostawy i montażu mebli pozostawienie umeblowanych pomieszczeń, w należytym porządku i czystości. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 4. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu próbek okleiny na meble, materiałów obiciowych, katalogów, folderów lub szkicy oferowanych mebli. 6. Wykonawca przystąpi do dostawy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanych mebli. 7. Przed dostawą i montażem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na meble, wymagane atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 8. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Narodowy Bank Polski nr 06 1010 1010 0094 0713 9130 0000 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mebli do pomieszczeń administracyjnych i przestrzeni wspólnych szkoły oznaczenie sprawy: M/2/2019 9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 6a do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (odpowiednio Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach