Przetargi.pl
Dostawa mebli do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Muzeum Okręgowe w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 665 750 , fax. 875 665 750
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
  ul. Kościuszki 81
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 665 750, fax. 875 665 750
  REGON: 57988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Zadanie obejmuje dostawę mebli wraz z montażem w następujących pomieszczeniach: a) hol i punkt informacyjny: - kontuar i wyposażenie punktu informacyjnego (stylizowana zabudowa drewniana) – 1 kpl, szafa na pamiątki i wydawnictwa (drewniana) – 1 szt., zabudowa kiosku multimedialnego (drewniana) – 1 kpl, ławki dla oczekujących (drewniane) – 2 szt., meble na zapleczu punktu informacyjnego (z płyty) – 1 kpl, b) sala edukacyjna i konferencyjna: ławki szkolne (stylizowane) – 15 szt., - tablica szkolna – 1 szt., szafy biblioteczne (stylizowane, drewniane) – 2 szt., biurko – 1 szt., krzesła konferencyjne – 50 szt., c) poddasze: zabudowa – regały i szafy biblioteczne przeszklone (z płyty) – 1 kpl, zabudowa – regały magazynowe (z płyty) – 1 kpl, wyposażenie pomieszczenia socjalnego – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i opisowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Muzeum Okręgowego w Suwałkach w Banku Pekao SA w Suwałkach nr 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815 w terminie do dnia 29.05.2018 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach