Przetargi.pl
Dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiału roślinnego, drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1 – dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów oraz bylin o łącznej ilości 6 384 szt. Zadanie nr 2 - dostawa kwiatów rabatowych o łącznej ilości 66 222 szt. Zadanie nr 3 – dostawa roślin cebulowych w ilości 213 945 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 (dla zadania nr 1, 2, 3) do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości - dla zadania nr 1 w kwocie 4 500,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych, 00/100), - dla zadania nr 2 w kwocie 4 000,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące złotych, 00/100), - dla zadania nr 3 w kwocie 1 000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc złotych, 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia, które składa każdy Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu (aktualne na dzień składania oferty): 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz formularz cenowy wg załącznika 7; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty; 3) pełnomocnictwo (zał.4) lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.6. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Oświadczenie wymagane od każdego Wykonawcy, który złożył ofertę - z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.1618 i 1634 z późn. zm. oraz Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach