Przetargi.pl
Dostawa materiału roślinnego

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału roślinnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiału roślinnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z parametrami, na podstawie których oceniona zostanie zgodność oferowanych roślin z wymaganiami Zamawiającego wraz z ilością określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Ogółem Zamawiający zamierza zakupić: 19 232 szt. roślin. Wszystkie rośliny posadzone zostaną na terenach miasta Katowice administrowanych przez Zakład Zieleni Miejskiej tj. parki, zieleńce, skwery, pasy drogowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03451000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertą (wzór OFERTY – stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ) 2. Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Oświadczenia Wykonawcy o: - braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.).; Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia (Załącznik Nr 8 do SIWZ); - oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i / lub sytuacji (Załącznik Nr 9 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach