Przetargi.pl
Dostawa materiałów z logo dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-554 Warszawa, Aleja Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 648 608 , fax. 225 648 608
 • Data zamieszczenia: 2021-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162
  02-554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 648 608, fax. 225 648 608
  REGON: 15020000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów z logo dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów z logo SGH dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przewidywane ilości materiałów z logo określone w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, są ilościami szacunkowymi, służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich zakupu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych materiałów z logo, a także zmiany na inny materiał z logo wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy ramowej określonej w § 2 ust. 2 Umowy ramowej. 5. Ceny podane w ofercie Wykonawcy są stałe i niezmienne przez cały okres trwania Umowy ramowej. 6. W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczone materiały na okres 12 miesięcy, a w przypadku kubków ceramicznych i termicznych 18 miesięcy oraz w przypadku artykułów odzieżowych 24 miesiące (apaszki, krawaty, bluzy, t’shirty oraz koszulki polo) licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego danego ZLECENIA. 8. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, zastosowany materiał), cechy użytkowe(kolor, przeznaczenie, wytrzymałość) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania i w tym zakresie dopuszcza produkty równoważne. 9. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferuje produkty o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż produkty oryginalne oraz spełniające te same warunki użytkowe i funkcjonalne. W takim przypadku, Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty pozwalające na stwierdzenie równoważności, np. opisz aktualnego katalogu lub opis z katalogu umieszczonego na stronie internetowej z zaznaczeniem produktów jakie Wykonawca oferuje w postępowaniu. W przypadku braku takiego katalogu oraz w odniesieniu do produktów nie występujących w katalogach konieczne jest dołączenie opisu dla wymaganych pozycji z podaniem producentów produktów lub innych informacji umożliwiających identyfikację zaoferowanego produktu. 10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności oferowanych produktów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach