Przetargi.pl
Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

Wojewódzki Szpital Okulistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 31723 Kraków, os. Na Wzgórzach
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 620 82 00 , fax. 12 620 82 85
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Okulistyczny
  os. Na Wzgórzach
  31723 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 620 82 00, fax. 12 620 82 85
  REGON: 35156506100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie w podziale na 7 pakietów: 1) Papier i rękawy stosowane w sterylizacji, 2) Inne materiały stosowane w sterylizacji, 3) Preparaty do mycia i dezynfekcji w sterylizatornii oraz testy skuteczności mycia i dezynfekcji, 4) Testy kontroli skuteczności procesu sterylizacji, 5) Akcesoria do sterylizacji plazmowej, 6) Akcesoria do systemu komputerowego, 7) Inne akcesoria do sterylizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191100-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach