Przetargi.pl
Dostawa materiałów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej promujących program ERASMUS+ oraz Politechnikę Krakowską

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej promujących program ERASMUS+ oraz Politechnikę Krakowską
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Temat: Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Wspólny Słownik Zamówień: 22000000-0 - Druki i produkty podobne, 30234000-8 - Nośniki do przechowywania, 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki, 39290000-1 Wyposażenie różne Opis: Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej: 200 szt. pen-drive, 200 szt. notatnik z kartkami memo, 200 szt. notatnik spiralny, 300 szt. opaska odblaskowa, 500 szt. ołówek, 50 szt. bluz, projekt i wydruk z dostawą 200 szt. mini informatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia, zawiera również projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Temat: Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Mechanicznego Wspólny Słownik Zamówień: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki, 30234000-8 - Nośniki do przechowywania, 39290000-1 - Wyposażenie różne Opis: Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Mechanicznego: 200 szt. koszulka polo, 125 szt. power bank, 65 szt. zestawy: portfel i pasek skórzany, 65 szt. portfel damski, 15 szt. wodoodporny monitor aktywności z ciśnieniomierzem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia, zawiera również projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Temat: Dostawa materiałów reklamowych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Wspólny Słownik Zamówień: 30234000-8 - Nośniki do przechowywania, 39290000-1 - Wyposażenie różne Opis: Dostawa materiałów reklamowych dla Działu Współpracy Międzynarodowej: 400 szt. kubki, 400 szt. torby bawełniane, 400 szt. pamięć przenośna USB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia, zawiera również projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach