Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, gen Sylwestra Kaliskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865, , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  gen Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, , fax. +48261839723
  REGON: 121229000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych:  Długopisów,  Piór,  Kubków i porcelanowych zestawów do kawy/herbaty,  Zegarów,  Akcesoriów do telefonu (zawieszki w kształcie ludzika WAT, podkładki samochodowe, czyściki do ekranów, stojaki)  Toreb foliowych,  Aktówek,  Smyczy,  Ludzików antystresowych,  Latarek,  Pamięci USB,  Parasoli,  Portfeli Wykaz opisu technicznego i ilościowego przedmiotu zamówienia zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załączniki nr 3, 3a, 3b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 5 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.08.2017r. do godz.09:00. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „wadium w przetargu na dostawę materiałów reklamowych”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy” - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ; 4. Wykonawca w przypadku oferowania produktu równoważnego: dołączy do oferty opisy i zdjęcia w formie papierowej, uwzględniające wszystkie pozycje równoważne do wymienionych w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. Dokumentacja musi być oznaczona tak aby zapewniała identyfikację ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”. 5. Oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach