Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-091/2022

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000288917
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-091/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,- na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i liczby materiałów promocyjnych, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, które stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 29.08.2022 r., w zależności, który z terminów upłynie wcześniej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach