Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku tj.: a ) Część I Zamówienia obejmuje:a) Kocyk niemowlęcy,koc piknikowy, b) Część II Zamówienia: notes z magnesem, notes a5 z kartkami do wyrywania, notes a4 z kartkami do wyrywania, notatnik z opaską a5, notatnik z opaską a4, długopis c) Część III Zamówienia: ręcznik sportowy,pendrive, czepek pływacki, torba zapinana na nap, czapka z daszkiem, kredki w piórniku. Zamawiający udostępni Wykonawcy, poprzez pocztę elektroniczną, materiały przydatne w przygotowaniu projektów materiałów promocyjnych, tj.: logo Miasta wraz z ,,Księgą Identyfikacji Wizualnej” oraz inne niezbędne grafiki. 3. Księga Identyfikacji Wizualnej Miasta Białystok jest dostępna na stronie internetowej: www.bialystok.pl, w dziale dla mieszkańców w zakładce „Wschodzący Białystok”, na podstronie Marka „Wschodzący Białystok”. 4. W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wizualizacji projektów materiałów promocyjnych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 5. Zamawiający akceptuje wzór/y materiałów lub wnosi uwagi w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, w terminie 5 dni kalendarzowych od ostatecznego zaakceptowania projektu materiałów, po 1 egzemplarzu okazowym każdego artykułu Wymienionego w Rozdz. III pkt 1a ppt 1) i ppt 2) oraz pkt 1b ppt 1) SIWZ. 8. Zamawiający akceptuje egzemplarze okazowe, o których mowa w Rozdz. III pkt 7 SIWZ w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. 9. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 3 do SIWZ. 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 3 do SIWZ. 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na lub wg Załącznika nr 6 do SIWZ: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach