Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznakowanych gadżetów reklamowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje realizację gadżetów i ich dostawę do siedziby Zamawiającego. Wszystkie produkty mają być: a) fabrycznie nowe, b) wolne od wad Gadżety powinny zostać wykonane w sposób estetyczny, a oznakowanie powinno być czytelne. Wszystkie elementy wyrobów powinny być do siebie dobrze dopasowane, dobrze zamocowane, krawędzie wyrobów powinny być gładkie. Materiał, z którego wykonane są gadżety powinien być bez zadrapań, zarysowań, pęknięć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. - Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą próbek gadżetów nr 2, 3, 5, 9, 13 opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia tj.: saperka składana mini, kubek z karabińczykiem, zestaw podróżny power up, zestaw karteczek samoprzylepnych w etui, termos. Próbki należy dostarczyć z przykładowym nadrukiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach