Przetargi.pl
Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 6 pakietów.

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-116 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 616 843 , fax. 413 616 853
 • Data zamieszczenia: 2020-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 205
  25-116 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 616 843, fax. 413 616 853
  REGON: 93088000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wiw.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 6 pakietów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach -6 pakietów: 1.Materiały do badań laboratoryjnych (ezy, płytki i inne); 2.Materiały do badań laboratoryjnych (probówki, sączki i inne); 3.Materiały do badań laboratoryjnych (szalki, worki i inne); 4.Materiały do hodowli komórkowej; 5.Materiały do analizy chemicznej w chromatografii; 6.Końcówki konduktometryczne grafitowe do platformy dozującej Xantus
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie są wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wpisu do rejestru wyrobów in vitro prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii (w przypadku zaoferowania produktu przeznaczonego wyłącznie do użytku weterynaryjnego lub sprzętu ogólnego stosowania specjalnie przeznaczonego przez wytwórcę do badań diagnostycznych in vitro). 2.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie bezpłatnych próbek właściwego asortymentu w ilości wystarczającej do jego sprawdzenia i przetestowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach