Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZO-BIUROWYCH

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7614425 , fax. 022 7614446
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7 7
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 022 7614425, fax. 022 7614446
  REGON: 01015399000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witu.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jbr

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZO-BIUROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego materiałów papierniczo-biurowych wg formularza cenowego. Wymienione w formularzu cenowym materiały muszą być wysokiej jakości i o wysokich walorach użytkowych. Cały asortyment stanowiący prze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: -Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-żeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działal-ność obejmującą przedmiot zamówienia; -Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem tech-nicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; -Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia; -Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; ponadto: -Udzielą co najmniej jednorocznej gwarancji jakości na cały oferowany przedmiot zamówienia; -Akceptują warunki zawarte w niniejszej SIWZ i w Istotnych postanowieniach umowy. 3. Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną nie-zwłocznie zawiadomieni. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. Zamawiający odrzuci ofertę, (art. 89 ustawy Pzp.) jeżeli: -Jest niezgodna z ustawą. -Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z za-strzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. -Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwal-czaniu nieuczciwej konkurencji. -Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. -Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. -Zawiera błędy w obliczeniu ceny. -Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. -Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: -Formularz ofertowy (oferta). -Formularz cenowy. -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie pu-bliczne z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. -Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. -Parafowane przez wykonawcę Istotne postanowienia umowy. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: -Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi-dencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamó-wienia, do oferty należy dołączyć: -Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowa-dzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przed-miotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; -Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku udostępnienia wykonawcy zamówienia potencjału technicznego lub osób. 4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finan-sowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć: -Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków fi-nansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. -Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 5. Ponadto do oferty wykonawca dołączy następujące oświadczenia lub dokumenty: -Oświadczenie, że wszystkie dostarczone materiały będą fabrycznie nowe, o wyso-kiej jakości i o wysokich walorach użytkowych. -Oświadczenie, że materiały stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymaga-nia polskich norm. -Oświadczenie, że akceptuje warunki zawarte w niniejszej SIWZ i w Istotnych po-stanowieniach umowy. 6. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie, pomimo wezwania do uzupełnienia może spowodować odrzucenie oferty. 7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. -Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki. -Wymienione dokumenty powinny być złożone wyłącznie w formie określonej rozpo-rządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdza-jących spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-blicznego, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy. 8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): -Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy, porozumienie lub inny doku-ment regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. -Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umo-wy, a pełnomocnictwo (upoważnienie) do pełnienia takiej funkcji wystawione zgod-nie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do oferty. -Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełno-mocnika. -Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienio-ne, w punktach 7.1 do 7.5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: -Wszystkie dokumenty złożone przez wykonawcę są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych, które to należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego w pozycji Dokumenty zastrzeżone. -Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie pod-legających ujawnieniu oraz informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. -Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych (Art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witu.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach