Przetargi.pl
Dostawa materiałów optycznych dla Katedry Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu "Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji RE", Nr projektu POIR.01.01.01-00-0824/19-00

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów optycznych dla Katedry Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu "Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji RE", Nr projektu POIR.01.01.01-00-0824/19-00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów optycznych dla Katedry Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Przedmiot umowy dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – projekt Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC, nr projektu POIR.01.01.01-00-0824/19-00 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ nr 3,. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy: Załącznik nr 4 do SIWZ. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy na adres dostawy: bud. M03 Budynek laboratoryjny ul. Długa 61, 53-633 Wrocław. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów własnym transportem oraz rozładunek na własny koszt na wskazany adres.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 3; 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo; 5) (jeżeli dotyczy) wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach