Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych i sprzętu sterylnego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, Sukiennicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
  Sukiennicza
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  REGON: 000553822
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych i sprzętu sterylnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa klipsów zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/1 do SWZDostawa nici chirurgicznych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/2 do SWZDostawa nici chirurgicznych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/3 do SWZDostawa nici chirurgicznych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/4 do SWZDostawa tamponów donosowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/5 do SWZDostawa siatkowych rękawów opatrunkowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/6 do SWZDostawa kompresów zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/7 do SWZDostawa ligniny zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/8 do SWZDostawa opasek elastycznych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/9 do SWZDostawa opatrunków z siatki bawełnianej zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/10 do SWZDostawa serwet zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/11 do SWZDostawa pieluchomajtek zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/12 do SWZDostawa opatrunków zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/13 do SWZDostawa plastrów zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/14 do SWZDostawa gąbek zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/15 do SWZDostawa plastrów zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/16 do SWZDostawa opasek gipsowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/17 do SWZDostawa serwet zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/18 do SWZDostawa tupferów, podkładów, chust, waty, folii chirurgicznej zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/19 do SWZDostawa kompresów zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/20 do SWZDostawa opatrunków zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/21 do SWZDostawa koców ratunkowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/22 do SWZDostawa zestawów porodowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/23 do SWZDostawa zestawów noworodkowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/24 do SWZDostawa serwet i zestawów gotowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/25 do SWZDostawa siatek chirurgicznych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/26 do SWZDostawa siatek przepuklinowych zgodnie z formularzem asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1/27 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach