Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 41 30 111 , fax. 32 41 30 112
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
  ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112
  REGON: 24083705400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art.3 ust. 1 pkt. 3 sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych. Zamówienie składa się z 25 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 – Kompresy niejałowe, Pakiet nr 2 – Kompresy z włókniny, Pakiet nr 3 – Kompresy jałowe z nitką RTG, Pakiet nr 4 – Kompresy jałowe i serwety operacyjne, Pakiet nr 5 – Gaza jałowa, niejałowa, Pakiet nr 6 – Plastry opatrunkowe, Pakiet nr 7 – Opaski dziane i elastyczne, Pakiet nr 8 – Opaski gipsowe i podgipsowe, Pakiet nr 9 – Przylepiec z centralnym opatrunkiem, Pakiet nr 10 – Materiały opatrunkowe: chusta trójkątna, rękawy siatkowe, rękawy podgipsowe, Pakiet nr 11 – Setony i tupfery, Pakiet nr 12 – Kompresy jałowe, opatrunki do mocowania centralnego wkłucia, jałowa opaska elastyczna, Pakiet nr 13 – Gąbki żelatynowe, Pakiet nr 14 – Lignina i wata, Pakiet nr 15 – Opatrunek na wenflon, Pakiet nr 16 – Opatrunki laryngologiczne, Pakiet nr 17 – Opatrunki specjalistyczne na odleżyny, Pakiet nr 18 – Opatrunek do stabilizacji cewników epiduralnych, opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych, Pakiet nr 19 – Opatrunek nosowy, Pakiet nr 20 – Sterylny opatrunek do mocowania kaniul przeźroczysty, Pakiet nr 21 – Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn, Pakiet nr 22 – Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn, Pakiet nr 23 – Pieluchomajtki dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Pakiet nr 24 – Pieluchomajtki dla potrzeb oddziałów szpitalnych, Pakiet nr 25 – Opatrunki do terapii podciśnieniowej wraz z dzierżawą urządzeń do wytwarzania podciśnienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.25 do SIWZ. 3. W załącznikach od 3.1 do 3.25 Zamawiający użył do opisu przedmiotu zamówienia standardowych wymiarów. Zamawiający dopuszcza tolerancję rzeczywistych wymiarów produktów w zakresie +/- 0,5 cm. 4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) i rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 210) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 5. Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla Pakietu nr 1 – 1 100,00 zł Dla Pakietu nr 4 – 1 300,00 zł Dla Pakietu nr 23 – 1 200,00 zł Dla Pakietu nr 24 – 2 000,00 zł - w pozostałym zakresie nie wymaga wadium. 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: ZP-2200-14/19 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH 3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: a) pieniądza (przelew), b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty. 4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach