Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6460264 , fax. 55 6460235
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 105/106
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 6460264, fax. 55 6460235
  REGON: 22041530500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), w podziale na następujące pakiety: Pakiet Nr 1 - Gaza, kompresy, opaski elastyczne i inne Pakiet Nr 2 - Chusta trójkątna Pakiet nr 3 - Kompresy gazowe 17 nitkowe 16-warstwowe, z nitką radiacyjną Pakiet nr 4 - Tupfery Pakiet Nr 5 - Lignina (wata celulozowa) Pakiet Nr 6 - Opaski podtrzymujące, gipsowe i niejałowe podkłady pod gips Pakiet Nr 7 – Serweta operacyjna Pakiet nr 8 – Opaski podtrzymujące jałowe Pakiet nr 9 - Przylepcowy opatrunek jałowy Pakiet Nr 10 - Przylepce różnego zastosowania Pakiet Nr 11 - Opatrunki przylepne do mocowania kaniul Pakiet Nr 12 - Opatrunek przylepny do mocowania wkłuć centralnych i obwodowych Pakiet Nr 13 - Plastry do zamykania ran, plastry do wkłuć centralnych Pakiet Nr 14 - Opatrunki specjalne parafinowe o podwyższonej jakości (po przeszczepach) Pakiet Nr 15 - Opatrunki specjalne parafinowe Pakiet Nr 16 - Opatrunki specjalne z folii przezroczystej Pakiet Nr 17 - Rękaw dziany opatrunkowy Pakiet Nr 18 - Siatkowe rękawy elastyczne do podtrzymywania opatrunków Pakiet Nr 19 - Rękaw wyściełający bezszwowy Pakiet Nr 20 - Opaski elastyczne jałowe Pakiet Nr 21 - Opatrunki specjalne hydrokoloidowe Pakiet Nr 22 - Opatrunki specjalne lipidowo-hydrokoloidowe Pakiet Nr 23 - Opatrunki specjalne piankowo-hydrożelowe Pakiet Nr 24 – Opatrunki specjalne hydrożelowe Pakiet nr 25 - Obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz dodatki do obłożeń – cz. I Pakiet nr 26 - Obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz dodatki do obłożeń – cz. II Pakiet nr 27 – Obłożenia do porodu i cięć cesarskich z narzędziami jednorazowymi Pakiet nr 28 – Materiały hemostatyczne Pakiet nr 29 – Zestaw do laparotomii Pakiet nr 30 – Zestaw do artroskopii 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 i Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ. 3. Zaoferowane produkty muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty CE. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 poz. 876) i ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2016 poz.2142), o ile dotyczy. 6. Określone w formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 7. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 8. Wymaga się, by Wykonawca zagwarantował dostawy transportem zorganizowanym we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 9. Miejsce dostawy: Pakiety nr: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28 – Apteka szpitalna, Malbork ul. Armii Krajowej 105/106. Pakiety nr: 7,25,26,27,29,30 – Magazyn szpitala, Malbork ul. Armii Krajowej 105/106. 10. Płatność nastąpi w terminie wskazanym przez Dostawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. Termin płatności stanowi jedne z kryterium oceny ofert. 11. Zamawiający jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. b) Formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. c) Oświadczenia, w tym potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VII 1 i 2 SIWZ załącznik nr 3 do SIWZ. d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). e) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zapisami VII.5 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach