Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Szpital Powiatowy w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 512 502 , fax. 897 513 797
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Kętrzynie
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 512 502, fax. 897 513 797
  REGON: 510929362
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-ketrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, określonych szczegółowo w załączniku nr 1a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót wyrobami medycznymi lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia albo oświadczą, że obrót przedmiotem zamówienia nie wymaga przedłożenia ww. dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w at. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r, poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach