Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 883 828 , fax. 413 883 877
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
  ul. Żeromskiego 28
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 883 828, fax. 413 883 877
  REGON: 30429500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dopuszczonych do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.), szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 formularz asortymentowo cenowy – zestawienie materiałów opatrunkowych (pakiety od 1 do 24).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach