Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 883 828 , fax. 413 883 877
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
  ul. Żeromskiego 28
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 883 828, fax. 413 883 877
  REGON: 30429500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dopuszczonych do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.), szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 formularz asortymentowo cenowy – zestawienie materiałów opatrunkowych (pakiety od 1 do 24).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ryczałtową netto, wartość podatku VAT, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, b) wyceniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), c) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, d) w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: -wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców,w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników. -określenie zakresu pełnomocnictwa, - podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym postępowaniu )lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze. zm.) i złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ww. ustawy poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i złożeniu odrębnych ofert lub ofert częściowych może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach