Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - 29 PAKIETÓW

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338448230 , fax. 338448384
 • Data zamieszczenia: 2022-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
  ul. Wysokie Brzegi 4
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338448230, fax. 338448384
  REGON: 00030440900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.szpitaloswiecim.pl ; www.przetargi.propublico.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - 29 PAKIETÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów opatrunkowych - 29 pakietów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający, na czas trwania umowy dostawy, która jest przedmiotem niniejszego postępowania, w zakresie Pakietu nr 9 – opatrunki specjalistyczne, system podciśnieniowy, przewiduje również zawarcie z Wykonawcą umowy użyczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ze względu na jej nieodpłatny charakter nie jest ona jednak objęta niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach