Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2623422 , fax. 32 2623422
 • Data zamieszczenia: 2021-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
  ul. Szpitalna 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 32 2623422, fax. 32 2623422
  REGON: 31007700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zco-dg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 12 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia Pakiet nr 1 – opatrunki specjalistyczne do leczenia ran trudno gojących II Pakiet nr 2 – opatrunki specjalistyczne z pianki poliuretanowej Pakiet nr 3 – opatrunki specjalistyczne Pakiet nr 4 – zestawy opatrunkowe do terapii podciśnieniowej Pakiet nr 5 – kompresy, serwety, tupfery, zgłębnik Pakiet nr 6 – podstawowe materiały opatrunkowe III Pakiet nr 7 – materiały opatrunkowe - przylepce Pakiet nr 8 – pieluchy i pieluchomajtki Pakiet nr 9 – opatrunki do mocowania kaniul u noworodków i dzieci Pakiet nr 10 – przylepce włókninowe Pakiet nr 11 – siatka opatrunkowa Pakiet nr 12 – folia do zabezpieczenia pola operacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 3. Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach