Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 412 127 , fax. 897 412 127
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Wolności 12
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 412 127, fax. 897 412 127
  REGON: 51093834900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, zgodnie z opisem pakietów zawartym w załączniku nr 2 specyfikacji. 2. Opis części zamówienia: dopuszcza się składanie ofert częściowych; gdzie część stanowi poszczególny pakiet od 1 do 16. W zakresie Pakietu nr 3, Pakietu nr 5, Pakietu nr 6, Pakietu nr 7, Pakietu nr 9 oraz Pakietu nr 10, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części/pozycje asortymentowe. 3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, określonego w załączniku nr 2 do SIWZ dla danego pakietu zostaną odrzucone. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach