Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48322482452 , fax. +48327795912
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
  ul. W. Lipa 2
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. +48322482452, fax. +48327795912
  REGON: 24146865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1A lub 1B do SIWZ/UMOWY. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252), - Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami. 3. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. 4. Zamówiony towar winien być dostarczony do pomieszczeń Apteki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7.00-14.00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia. 6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, jest mowa o „produkcie, materiale czy typie” należy przez to rozumieć produkt, materiał taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ. 7. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej – w tym poprzez przesłanie pocztą elektroniczną lub faksem. 8. Wymagany termin płatności wynosi 30 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2. W celu umożliwienia dokonania właściwej oceny jakości, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu najpóźniej w terminie składania ofert bezpłatne próbki oferowanych materiałów opatrunkowych:- dotyczy pakietu: - pakiet nr 1 poz. 1 – 2 rolki - pakiet nr 3 poz. 1 – 2 sztuki - pakiet nr 5 poz. 2, 3, 14, 19 – po 2 opakowania - pakiet nr 6 poz. 1-12 – po 2 sztuki - pakiet nr 7 poz. 3-6, 16 – po 2 sztuki - pakiet nr 11 poz. 9, 10, 11 – po 2 sztuki - pakiet nr 13 poz. 1-11, 14, 15 – po 2 sztuki - pakiet nr 15 poz. 1 – 2 sztuki - pakiet nr 16 poz. 1-8 – po 2 sztuki Na każdej próbce winna być informacja, którego pakietu oraz której pozycji dotyczy. Próbki są integralną częścią oferty i nie będą podlegały zwrotom. UWAGA! PRÓBKI STANOWIĄ NIEROZERWALNĄ CZĘŚĆ OFERTY. PRÓBKI PODDANE OCENIE JAKOŚCI NIE BĘDĄ PODLEGAŁY UZUPEŁNIENIU W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BRAK PRÓBEK BĘDZIE SKUTKOWAŁ ODRZUCENIEM OFERTY.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach