Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8984094, 8984000 , fax. 618 984 056
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A.
  ul. Kraszewskiego 11
  62-041 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8984094, 8984000, fax. 618 984 056
  REGON: 63455243800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3. Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Oferowany asortyment powinien być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.). 5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg, terminowe wykonanie poszczególnych dostaw oraz jakość przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3) Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Ustawy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach