Przetargi.pl
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w 2 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (055) 2344111 , fax. 552 345 547
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (055) 2344111, fax. 552 345 547
  REGON: 17074593000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital. elblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w 2 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w 2 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, których asortyment i ilości zostały określone w Załącznikach od nr 1 do nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dla warunków udziału nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie warunków uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ . 2. Wypełnione formularze asortymentowe – stanowiące Załączniki od Nr 1 do Nr 2 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty. 6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy) 8. Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust.3a uPzp, że wybór jego oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 9. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach