Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY "OLMEDICA" W OLECKU SP. Z O.O

"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Gołdapska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 520 22 95/96, , fax. 87 520 25 43
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Gołdapska 1
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 520 22 95/96, , fax. 87 520 25 43
  REGON: 519558690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Olmedica w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY "OLMEDICA" W OLECKU SP. Z O.O
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o., zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2.1 – 2.36 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 36 pakietach szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazane w: rozdziale VI pkt. 1 lit. a) niniejszej SIWZ – oraz jeżeli dotyczy wskazane w rozdziale VI pkt.1 li. b), c) i d) – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ b) Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, c) Wypełniony „Formularz cenowy” zawierający minimalne parametry określone przez Zamawiającego stanowiący przedmiot zamówienia, określony w załączniku 2.1 – 2.36 do SIWZ. d) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty, składanej w formie elektronicznej, dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach