Przetargi.pl
Dostawa materiałów łączności na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2002050 , fax. 032 2002060
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2002050, fax. 032 2002060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów łączności na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów łączności na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych materiałów wymienionych w załączniku nr 5 do ogłoszenia - wykaz materiałów - formularz cenowy dot. ilości wynikającej z potrzeb Zamawiającego w ramach zawartej umowy. 3. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanych materiałów. Ilości materiałów zakupywanych w ramach opcji będą wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a ceną brutto uzyskaną podczas licytacji 4. Cena jednostkowa materiałów zakupywanych w ramach opcji będzie taka jak cena materiałów wskazana w załączniku nr 5 do ogłoszenia - formularzu cenowym po przeprowadzonej licytacji elektronicznej. Ponadto materiał zakupywany w ramach opcji musi być tego samego symbolu tego samego producenta, co wskazany w załączniku nr 5 do ogłoszenia - formularzu cenowym. 5. Dostawa materiałów zakupywanych w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji niniejszego zadania. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia. 6. Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19 Wydział Teleinformatyki. 7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w wykazie asortymentu stanowiącym załączniku nr 5 do ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w przypadku podania producenta któregokolwiek przedmiotu zamówienia 8. Zamawiający wymaga aby materiały były produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości, gatunku I oraz spełniały normy branżowe. 9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na wszystkie materiały udzielił 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia przyjęcia dostawy za wyjątkiem sytuacji, gdy gwarancja na dany materiał udzielana przez producenta jest wyższa niż 12 miesięcy, wówczas będzie obowiązywała gwarancja w okresie udzielonym przez producenta danego materiału. 10. Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia odbywała się zgodnie z terminami wskazanymi w paragrafie 2 umowy w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 wliczając w to czas wniesienia materiałów. 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił we własnym zakresie rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia Wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów. 13. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest złożenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia jaki zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowy) będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453153001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach