Przetargi.pl
Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Polskie Laboratorium Antydopingowe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-885 Warszawa, Księcia Ziemowita
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +4822 290 29 05 , fax. +4822 290 29 04
 • Data zamieszczenia: 2022-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Laboratorium Antydopingowe
  Księcia Ziemowita 53 bud. 4
  03-885 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +4822 290 29 05, fax. +4822 290 29 04
  REGON: 38217797500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.antydopinglab.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego podzielona na XII (dwanaście) odrębnych Części, tj.: a) Część I – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; b) Część II – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; c) Część III – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; d) Część IV – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; e) Część V – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; f) Część VI – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; g) Część VII – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; h) Część VIII – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; i) Część IX – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; j) Część X – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; k) Część XI – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; l) Część XII – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy dla poszczególnych Części zamówienia zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Formularzu asortymentowo - cenowym”, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie przedmiotów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. 4. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów laboratoryjnych gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach i właściwościach równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z materiałami laboratoryjnymi równoważnymi musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach