Przetargi.pl
Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gminnych w 2012 roku

Gmina Wilkołaz ogłasza przetarg

 • Adres: 23-212 Wilkołaz Pierwszy, 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8212001, 8212035 , fax. 081 8212695
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkołaz
  9 9
  23-212 Wilkołaz Pierwszy, woj. lubelskie
  tel. 081 8212001, 8212035, fax. 081 8212695
  REGON: 43102020400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gminnych w 2012 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i transport kruszywa o uziarnieniu ciągłym frakcji: 0 - 32 mm w ilości 1000 ton 4 - 31,5 mm w ilości 800 ton tłucznia frakcji 31,5 - 63mm w ilości 200 ton na drogi gminne - mieszanka kamienna dolomitowa, do budownictwa drogowego. Oferowane przez wykonawców kruszywo powinno odpowiadać normie PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym Dostawa w/w materiałów odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi w miejsca wskazane przez Zamawiającego wyładunek na drogi sukcesywnie w miejsca występowania ubytków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl/wilkołaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach