Przetargi.pl
Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne) używanych na salach operacyjnych w 7 pakietach

Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, Grunwaldzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0172271222 , fax. 0172271233
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny ZOZ
  Grunwaldzka 4
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 0172271222, fax. 0172271233
  REGON: 00030450400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne) używanych na salach operacyjnych w 7 pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne) używanych na salach operacyjnych w 7 pakietach do pomieszczeń magazynowych SP ZOZ w Kolbuszowej. Pakiet 1 – Obłożenia i narzędzia sterylne - 51 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 2 – Serwety jałowe – 2 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 3 – Zestawy operacyjne – 11 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 4 – Materiały operacyjne - 10 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 5 – Produkty na blok operacyjny - 11 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 6 - Implanty ortopedyczne do zabiegów artroskopowych - 36 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 7 – Implanty ortopedyczne - 34 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, 1.2 Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać: a) deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane, b) wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE. a) świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 1.3.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia. 1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat. 2) W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku. 3) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. Oddziałowej Blok Operacyjny. 4) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ. 6) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SIWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/. 7) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach winien wynosić nie mniej niż 36 miesięcy na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń. 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw. 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia . 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy. 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim. 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta. 15) Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie. 2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.szpital.kolbuszowa.pl zakładka Przetargi ) informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY ETAP SKŁADANIA OFERT: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy w zaoferowanym Pakiecie - załącznik Nr 4.1 - 4.7 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) 4. Zestawienie warunków technicznych do poszczególnych Pakietów stanowiących Załączniki Nr 9.1 – 9.7 do SIWZ ETAP PO DOKONANIU OCENY OFERT: 1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 2.W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań np. kart katalogowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp. 3. Katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu wykazanego w załączniku nr 2 do SIWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca lub nieodpłatne próbki każdej pozycji asortymentu w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny technicznej oferowanego asortymentu z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym) 4. Oświadczenie przedmiotowe sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ. 5. Wyniki badań z akredytowanego, niezależnego laboratorium, potwierdzające minimalną chłonność jednorazowych podkładów higienicznych, prześcieradeł ochronnych w Pakiecie 5 – Produkty na blok operacyjny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach