Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 710 041 , fax. 322 710 809
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  ul. Zamkowa 1
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 322 710 041, fax. 322 710 809
  REGON: 25945000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichpw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych szczegółowo opisanych w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ podzielonych na sześć (6) części, w tym: 1.1. Część 1 – Zawory kulowe, 1.2. Część 2 – Materiały nr 1, 1.3. Część 3 – Materiały nr 2, 1.4. Część 4 – Węże nr 1, 1.5. Część 5 – Węże nr 2, 1.6. Część 6 – Podgrzewacz. 2. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia w tym m.in. koszty dostawy, rozładunku, opakowań, ubezpieczenia. 3. Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy materiały do siedziby Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiadać wymagane certyfikaty oraz że jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej. 5. Przedmiot Umowy winien posiadać świadectwo jakości lub certyfikat dopuszczający artykuł na rynku Unii Europejskiej. 6. Gwarancja jakości na ofertowany produkt winna być zgodna z gwarancją producenta. 7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 8. W przypadku zastosowania w specyfikacji asortymentowo-cenowej nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, Zamawiający traktuje takie użycia – zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP- jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 9. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej. 10. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 11. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) produktu wymienionego w specyfikacji (opisy, foldery, ulotki, certyfikaty, świadectwa jakości etc). 12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie. 13. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44160000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach